News

Aktualności

Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

When I entered Cambodia I still had a bit more than 100 USD with me (in THB). I decided to buy some local currency (riel). It was 412500 KHR. Everything would be perfect but the lady who sold it to me had only 5000 KHR bills with her. My pocket looked like if I put a towel in it but it was my first contact with Cambodian currency so I looked at those bills from every side and you know what? I’ve found this bridge and it is a very unique bridge - Spean Praptos (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Spean_Praptos) - the longest one of this type in the world and it was built in the 12th century. It is on the old part of the road number 6 in Kampong Kdei 🇰🇭 Gdy wjechałem do Kambodży wciąż miałem przy sobie nieco ponad 100 USD (w THB). Zdecydowałem się kupić lokalną walutę (riel). Wyszło 412500 KHR. Wszystko by było super ale pani, która mi ją sprzedała, miała tylko banknoty po 5000 KHR. Moja kieszeń wyglądała tak, jakbym ją sobie wypchał ręcznikiem ale był to mój pierwszy kontakt z pieniądzem Kambodży więc obejrzałem te banknoty z każdej strony i wiecie co? Znalazłem ten most i to jest bardzo szczególny most - Spean Praptos - najdłuższy most tego typu na świecie, wybudowany w XII wieku. Jest na starym kawałku drogi numer 6 w Kampong Kdei 🇰🇭

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

My name is Forrest Gump. People call me Forrest Gump ... but on a bicycle 🤘🏻 Snapshots from the ride through beautiful Cambodia 🇰🇭 Migawki z jazdy przez piękną Kambodżę 🇰🇭

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Riding on a bicycle across Cambodia is fun although I’m here in the hottest time of a year and it makes this adventure more challenging. Almost all byways look like the one on that pictures 🤘🏻 Jazda rowerem przez Kambodżę jest fajna, choć trafiłem tu w najgorętszym czasie w ciągu roku, co sprawia, że ta przygoda staje się jeszcze większym wyzwaniem. Prawie wszystkie boczne drogi wyglądają jak te na zdjęciach 🤘🏻

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Banteay Kdei - my number one! The most authentic, the most decorated and the most real place in the complex of Angkor in my opinion. Skipped by most of the visitors on the way from Angkor Wat to Ta Prohm (almost I’d skip it too). Do not miss it when you get to Angkor! 🇰🇭 Banteay Kdei - mój numer jeden! Najbardziej autentyczne, najbardziej udekorowane i najbardziej prawdziwe miejsce wśród wszystkich w kompleksie Angkor w mojej opinii. Omijane przez większość odwiedzających w drodze z Angkor Wat do Ta Prohm (też je prawie pominąłem). Nie pomiń go, gdy dotrzesz do Angkor! 🇰🇭

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

I have spent 10 hours exploring the majectic Angkor complex on my bicycle (one day pass costs 37 USD). I visited almost everything there but the best place which I have found was the last one on my way. It is located at the side of the road between two most famous temples Angkor Wat and Ta Prohm ... and there was almost nobody inside 🇰🇭 Spędziłem 10 godzin odkrywając majestatyczny kompleks Angkor (jednodniowa przepustka kosztuje 37 USD). Odwiedziłem tam niemal wszystko ale najlepsze miejsce, które znalazłem, było ostatnim na mojej trasie. Leży przy drodze między słynnymi Angkor Wat i Ta Prohm i nie było w nim prawie nikogo 🇰🇭

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Though Angkor Wat is the largest, the most famous and the best preserved (restored), it was not my number one. The second place I decided to go to was Ta Prohm - the temple consumed by the jungle. You might have seen it in "Tomb Raider" (2001) movie with Angelina Jolie. Unfortunately this big screen fame made it the most overcrowded place in the whole Angkor complex. This one is unique but also not my number one 🇰🇭 Chociaż Angkor Wat jest największa, najsłynniejsza i najlepiej zachowana (odtworzona), nie jest moim numerem jeden. Drugim miejscem do którego zdecydowałem się udać była Ta Prohm - świątynia wchłonięta przez dżunglę. Mogliście ją oglądać w filmie „Tomb Raider” (2001) z Angeliną Jolie. Niestety sława wielkiego ekranu sprawiła, że było to najbardziej zatłoczone miejsce w całym kompleksie Angkor. Jest unikalne ale nadal to nie mój numer jeden 🇰🇭

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

When wooden strongholds grew in Poland (the ruins of the oldest castle in Poland are in Wleń and they are dated to the second half of the 12th century) and not very sublime clay and hay settlements reached a population of 200 people, in the time when Mieszko I was baptized, in the heart of the Khmer Empire grew an unbelievable city - Angkor (from 10th century), the largest city in the world built before the industrial era with over 1 million inhabitants in the peak period (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Angkor). Incredible, right? My walking tour started in Angkor Wat (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat) - the most famous and at the same time the largest building within the entire complex. The main axis of each temple goes exactly along the north-south line (last photo) 🇰🇭 Gdy w Polsce rosły drewniane warownie (Wleń to ruiny najstarszego zamku w Polsce datowane na drugą połowę XII wieku), a niezbyt wysublimowane osady z gliny i siana populacją sięgały 200 osób, w czasie gdy Mieszko I się ochrzcił, w sercu Imperium Khmerów rosło niesamowie miasto - Angkor (od X wieku), największe miasto świata zbudowane przed industrialną erą liczące w szczytowym okresie ponad 1 milion mieszkańców (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Angkor). Niesamowie, prawda? Spacer zacząłem od Angkor Wat (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat) - najsłynniejszej i jednocześnie największej budowli w obrębie całego kompleksu. Główna oś każdej świątyni leży idealnie na linii północ-południe (ostatnie zdjęcie) 🇰🇭

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

The end of my boat trip looked like this. Everything lasted almost 8 hours. The last hour we have spent in two small boats - the water was to low for the big boat and one time we even had to get out and push the small boat to a bit deeper water. I paid for this ride 25 USD but it was worth it! When we arrived the map was showing my position somewhere within Tonle Sap Lake about 40 km from Siem Reap 🇰🇭 Koniec mojej przejażdżki łodzią wyglądał tak. Wszystko trwało około 8 godzin. Ostatnią godzinę spędziliśmy w dwóch małych łódkach - dla dużej było za płytko i nawet raz z małej trzeba było wyjść i przepchnąć ją na głębszą wodę. Zapłaciłem za to 25 USD ale było warto! Gdy wysiadłem, mapa pokazywała moją pozycję w obrębie jeziora Tonle Sap około 40 km od Siem Reap 🇰🇭

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

You’re upset because your parents didn’t give you iPhone or a game console for Christmas? Your life is sad indeed. On my way I am reaching places far from main tourist routes. In some of them I am such an attraction for local people as they are for me. There were two countries on my way in which kids attitude made me smile and my internal happines were huge. All „hello” and „bye” shouted with a big smile by children in Azerbaijan and Nepal made me feel awesome. Cambodia is the third country on that short list of a very positive energy although, like Nepal, is very very poor and life here is tough 🇰🇭 Złościsz się, bo rodzice nie dali ci na święta iPhone’a albo konsoli do gier. Faktycznie twoje życie jest smutne. Na mojej trasie docieram do miejsc, w których dla lokalnych mieszkańców bywam taką atrakcją jak oni dla mnie. Były dwa kraje na mojej drodze, w których nastawienie dzieci wywoływało uśmiech, a wewnętrzna radość była ogromna. Wszystkie „cześć” i „pa” wykrzyczane z wielkim uśmiechem przez dzieci w Azerbejdżanie i Nepalu sprawiło, że czułem się super. Kambodża to trzeci kraj na tej liście bardzo pozytywnej energii choć, podobnie jak Nepal, jest bardzo bardzo biedny i życie tu jest trudne 🇰🇭

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

This girl was 5-6 years old. Now try to imagine that your kid at this age is crossing the river alone in such boat. This oar was twice her size 🛶 Ta dziewczynka miała 5-6 lat. A teraz sobie wyobraź, że twoje dziecko w tym wieku przeprawia się samo przez rzekę taką łódką. To wiosło było dwa razy większe od niej 🛶

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Spotted on the way - a girl in a green leaves dress 🌱 Podpatrzone po drodze - dziewczyna w zielonolistnej sukience 🌱

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Start of the journey was smooth although my place on the boat made me deaf in first 30 minutes of the trip - I was sitting next to the engine. It had good sides also - unlike the rest of passengers I was quite mobile in changing my position from sitting to lying and I was able to make pictures on all sides of the boat. The trip took almost 8 hours (70-80 km) 🤘🏻 Na starcie poszło gładko, choć moje miejsce na łodzi uczyniło mnie głuchym w ciągu 30 minut - siedziałem obok silnika. Były też plusy - w przeciwieństwie do reszty pasażerów byłem stosunkowo mobilny w zmianie pozycji z siedzącej do leżącej i mogłem pstrykać zdjęcia z każdej strony łodzi. Podróż trwała niemal 8 godzin (70-80 km) 🤘🏻

· More · Więcej


Story

Opowieść

- 01 -

Ukraina. Po polsku.

"Zaczęło się fuksem, bo dotarłem na przejście graniczne Hrebenne - Rawa Ruska, gdzie ruch indywidualny nie działa i przepuszczane są wyłącznie pojazdy z silnikiem. Mimo elektrycznego wsparcia w rowerze mój jednoślad się nie kwalifikował. Polska strona mnie wypuściła bez żadnych problemów ostrzegając, że być może będę musiał zaraz wracać i robić kolejne podejście w Medyce." Czytaj całość ...

- 02 -

Mołdawia. Falstart.

"Mołdawię zacząłem falstartem. Na granicy w Mamałydze pojawiłem się parę minut po godzinie 20:00 i okazało się, że z przejazdem muszę czekać do rana, bo ta granica pracuje trybem 08:00-20:00. Co w takim wypadku robisz? Teren wokół to obszar przygraniczny, po krzakach zbytnio się chodzić nie da, wszędzie budynki z wysokimi płotami, nieco głębiej graniczna rzeka Prut." Czytaj całość ...

- 03 -

Rumunia. Gdzie ci Cyganie?

 

- 04 -

Mołdawia. Jak tu spokojnie.

"Zielono mi! Mołdawia w drugiej odsłonie zaprezentowała się niezwykle spokojnie. Wjechałem do niej z Rumunii przez przejście graniczne w miejscowości Albita, po czym za punktem kontrolnym w Leuseni ruszyłem na północ - w sumie nie wiem czemu - nie była to najkrótsza droga do Kiszyniowa. Noc zastała mnie w odległości około 40 km od granicy w okolicach miejscowości Cristesti." Czytaj całość ...

- 05 -

Szeryf. Kraina Lenina.

"Jest takie miejsce na mapie Europy, które oficjalnie nie istnieje ... ale jest. Mam tu na myśli “państwo” nad Dniestrem - Naddniestrze Pridniestrowiem zwane - owiany złą sławą pas ziemi będący częścią Mołdawii. Nie taki wilk straszny ale o tym zaraz. Dlaczego oficjalnie go nie ma? Bo, jak możemy przeczytać w licznych publikacjach, gdy Mołdawia w 1990 roku odłączyła się od Związku Radzieckiego, Naddniestrze postanowiło w nim zostać." Czytaj całość ...

- 06 -

Ukraina. Chrzest bojowy.

"Kuchurhan - witamy na Ukrainie! Kolejna granica, którą przejechałem prawie na machnięcie ręką, z rozpędu przekraczając ją po chwilowo zamkniętej części przejścia. Straż graniczna bardzo uprzejmie pokazała mi miejsce w które powinienem się udać ale widząc niemałą kolejkę i mój majdan panowie zawołali mnie do siebie, zapytali skąd jestem i pieczątka do paszportu wpadła prawie niepostrzeżenie." Czytaj całość ...

- 07 -

Rumunia. James Bond.

 

- 08 -

Bułgaria. Nie odpuszczaj.

"Droga przez Bułgarię była króciutka. Od Vama Veche do Warny jest około 150 kilometrów gdy trzymasz się linii morza, trasą niecałe 110. Trzymałem się morza, bo je uwielbiam. Gdyby nie wielki maszt z flagą, nigdy bym nie zauważył, że już jestem w Bułgarii. Straż graniczna w Rumunii pożegnała mnie machnięciem ręki i coś, co było granicą, przejechałem z rozpędu." Czytaj całość ...

- 09 -

Aye, aye, captain!

 

- 10 -

Gruzja. Miś w lesie.

"Witamy w Gruzji! Tak brzmiało najbardziej sympatyczne powitanie jakie dotychczas miałem na trasie. Pani celnik wbiła pieczątkę do paszportu i mógłbym już zaczynać gruzińską przygodę, niestety statek z redy do portu wszedł w środku nocy więc poprosiłem o możliwość zejścia z pokładu rano. Nie było problemu. Zresztą żeby wyładować rower, musiałem poczekać na rozpakowanie całego piętra ciężarówek." Czytaj całość ...

- 11 -

Azerbejdżan. Kraina ognia.

 

- 12 -

Największe jezioro świata!

 

- 13 -

Kazachstan. Pułapka umysłu.

 

- 14 -

Kirgistan. Góry w niebie.

 

- 15 -

Afganistan. Lepiej nie.

"Jestem w Kirgistanie. Krótka rozmowa z kolegą, który aktualnie jest na służbie w kontyngencie amerykańskim w Afganistanie. Umówiliśmy się, że jak będę blisko, to się odezwę. Jak sytuacja? Można jechać czy lepiej nie? - pytam. Wjechać pewnie by ci się udało ale jak cię spotka nasz patrol na autostradzie, to cię odstawią na granicę, którą wjechałeś. To nie motor, nie możesz się ukryć." Czytaj całość ...

- 16 -

Indie. Raz wystarczy.

 

- 17 -

Nepal. Szukamy tygrysa.

 

- 18 -

Łatwo być nie może!

"Na hasło, że zmieniam plan jazdy przez Bangladesz na Assam w Indiach kilka osób zareagowało z entuzjazmem. Zresztą ponoć droga przez Assam, to jedna z najładniejszych tras w Indiach - po jej obu stronach park narodowy i słonie na ogromnej równinie, mnóstwo słoni. Powiedział mi o tym znajomy, który ponad 20 lat pracował w straży granicznej właśnie w tamtym rejonie." Czytaj całość ...

- 19 -

Malezja. Jak w domu!

 

- 20 -

Singapur. Truman Show.

 

- 21 -

Tajlandia. Pysznie, tanio, gorąco!

 

Partners

Partnerzy

[EN] Extreme adventures require the most reliable company and almost everythingproof equipment. Are you going somewhere? Check offer of my partners. For this trip I have invited those whom I consider the best of the best on the market.

[PL] Ekstremalne przygody wymagają najbardziej niezawodnego towarzystwa i niemal wszystkoodpornego sprzętu. Wybierasz się gdzieś? Sprawdź ofertę moich partnerów. Do tej podróży zaprosiłem tych, których uważam za najlepszych z najlepszych na rynku.

Poland.pl
[EN] Thanks to the cooperation with Marketing Office of the you will hear from me from time to time on the main polish web site - www.poland.pl!
[PL] Dzięki współpracy z Biurem Marketingu Ministerstwa Spraw Zagranicznych usłyszysz o mnie od czasu do czasu na głównej polskiej stronie - www.poland.pl!
Casio G-Shock
[EN] The time on the way is measured by the only everythingproof watch brand - . Pick one for your adventure - on the land, out at sea, in the sky!
[PL] Czas na trasie jest mierzony przez jedyną wszystkoodporną markę zegarków - G-Shock. Zabierz jeden na swoją przygodę - na lądzie, na morzu, w powietrzu!
Geobike
[EN] The first electric bicycle to make a 50000 kilometers journey around the world - . I do really like these models - , and . What do you think?
[PL] Pierwszy elektryczny rower w 50000 kilometrowej podróży dookoła świata - polski rower. Bardzo podobają mi się te modele - , i . Co ty na to?
Join me!
[EN] Do you have a product to show? Would you like to join me on that journey? Still more than 30000 km and 35 countries ahead.
[PL] Masz produkt do pokazania? Chcesz dołączyć do mnie na tej wyprawie? Wciąż ponad 30000 km i 35 krajów przede mną. Daj znać!

Media patronage

Patronat medialny

Supporting partners

Partnerzy wspierający

Photos

Zdjęcia

Videos

Filmy

Hello Thailand!
15.02.2018 22:23

12000 km in my legs. Alone around the world on a bicycle. Now Thailand 🇹🇭 See you on my way! 🤘🏻 12000 km w nogach. Samotnie rowerem dookoła świata. Teraz Tajlandia 🇹🇭 Do zobaczenia na trasie! 🤘🏻

Invitation!
08.02.2018 14:41

What’s you plan for holidays? Maybe you’d like to join me? Three countries - Thailand, Cambodia, Vietnam and 850 kilometers (two weeks, three weekends) on a bicycle (50 km a day). Start - Bangkok, stop - Sajgon. Do you want to? Write to me! We start in February🤘🏻

Events

Wydarzenia

Hints

Wskazówki

 1. General information about the countries you will visit, about their history, culture can be found in Wikipedia - it is a very convenient source of knowledge.
 2. Technical issues, information about visas, warnings can be found on pages of diplomatic missions in you country - a very useful site in Poland is Polak za granicą run by the Ministry of Foreign Affairs.
 3. To avoid suprises get an insurance. I could not find a satisfactory one in Poland - all were expensive and sums were rather funny. Visit World Nomads or Seven Corners if you want something serious!
 4. To check mobile networks availability on your way visit OpenSignal.
 5. WiFi Map application will help you find free hotspots around the globe.
 6. Before you go check prices in your destination - Numbeo will help you with it. If you like numbers, you may also check NationMaster.
 7. You will find almost every route in Google Maps or Google Earth.
 8. Set up an account on Couchsurfing if you would like to hang out with people from all over the world who may sometimes help you on your way.
 9. If you need an inexpensive place to stay for the night - visit hostelworld.com, hostelbookers.com, hostels.com or gomio.com.
 10. If you travel from one country to another it is good to check other connections than flights. Travelling by ferries made my transportation costs 80% cheaper than a plane on some parts of this trip.
 11. If you travel with a bicycle or any other sport equipment - visit this page!
 12. If you travel with a compass mind the magnetic declination.
 13. On Language Learning page you will find useful words and phrases in every language.
 14. If you are interested in fauna and flora of the concerned region - I recommend such pages as Map of Life, The Animal Files or WWF.
 15. Sometimes it is good to check the global map of wind, weather and ocean conditions.
 16. If you want to see my country - one of the safest holiday destinantions (according to express.co.uk) and the safest one in the whole EU for women (according to www.liberation.fr) - do not think twice!
 1. Ogólne informacje o krajach do których się wybierasz, o ich historii, kulturze znajdziesz w Wikipedii - to bardzo wygodne źródło wiedzy.
 2. Sprawy techniczne, informacje o wizach, ostrzeżenia znajdziesz na stronach placówek dyplomatycznych w swoim kraju - w Polsce bardzo użyteczną strona jest Polak za granicą prowadzona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 3. By uniknąć niespodzianek kup ubezpieczenie. Nie znalazłem satysfakcjonującego w Polsce - wszystkie drogie, a sumy raczej śmieszne. Zerknij na World Nomads lub Seven Corners jak potrzebujesz czegoś na poważnie!
 4. W celu sprawdzenia dostępności sieci komórkowych po drodze zajrzyj na OpenSignal.
 5. Aplikacja WiFi Map pomoże Ci znaleźć darmowe hotspoty na całym świecie.
 6. Zanim pojedziesz sprawdź ceny w miejscu do którego się wybierasz - Numbeo ci w tym pomoże. Jak lubisz cyferki, możesz też zajrzeć na NationMaster.
 7. Prawie każdą trasę znajdziesz w Mapach Google lub Google Earth.
 8. Załóż konto na Couchsurfing gdy chcesz spotykać ludzi z całego świata, którzy czasem mogą pomóc Ci po drodze.
 9. Jeżeli potrzebujesz niedrogiego miejsca by zatrzymać się na noc - odwiedź hostelworld.com, hostelbookers.com, hostels.com lub gomio.com.
 10. Jeżeli przemieszczasz się między krajami, dobrze jest sprawdzić połączenia inne niż lotnicze. Przeprawy promowe są o 80% tańsze na niektórych odcinkach mojej trasy niż samolot.
 11. Jeżeli podróżujesz z rowerem lub z innym sportowym sprzętem - odwiedź tę stronę!
 12. Jeżeli podróżujesz z kompasem miej na uwadze deklinację magnetyczną.
 13. Na stronie Language Learning znajdziesz przydatne słówka i zwroty w każdym języku.
 14. Jeżeli interesuje cię fauna i flora danego regionu - polecam takie strony jak Map of Life, The Animal Files lub WWF.
 15. Czasem dobrze jest zerknąć na globalną mapę wiatów, pogody i stanu oceanów.
 16. Jeżeli chcesz zobaczyć mój kraj - jedną z najbardziej bezpiecznych wakacyjnych destynacji (według express.co.uk) i najbezpieczniejszy kraj dla kobiet w całej UE (według www.liberation.fr) - nie zastanawiaj się długo!

If you would like to see any of places on my way, check the route or turn on a large map and click the information icon (i) on each country that I am going through - there you will find selected hotels where you can stop with a direct link to their booking page.

Jeżeli chcesz zobaczyć któreś z miejsc na mojej drodze, przejrzyj trasę lub włącz dużą mapę i kliknij ikonkę informacji (i) na każdym kraju przez który jadę - znajdziesz tam wybrane hotele, w których możesz się zatrzymać z bezpośrednim linkiem do ich strony z rezerwacjami.

Follow me!

Śledź mnie!

We travel, some of us forever, to seek other places, other lives, other souls.
Podróżujemy, niektórzy z nas zawsze, poszukując innych miejsc, innych żyć, innych dusz.
— Anais Nin —

The Route

Trasa

Bulgaria
Azerbaijan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
India
Nepal
India
Bangladesh
India
Thailand
Cambodia
Indonesia
Australia
South Korea
United States
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Argentina
Portugal
Switzerland
Czech Republic

The Map

Mapa

[EN] Do not hesitate to add me as a friend if you want to. You will find me on Facebook, LinkedIn or VK. Maybe we will meet on the way, who knows! I am constantly looking for good people along the way, who would want to give me a shelter for the night. A piece of a floor or a place to put a tent and an access to water is enough. If you would like to accompany me during my travel in selected countries (dates above) - tell me about it. If you would find some time to show me your town - let me know! Our photo to the Internet is a must!

[PL] Jak chcesz mnie dodać do znajomych, nie wahaj się. Znajdziesz mnie w sieciach Facebook, LinkedIn lub VK. Może spotkamy się po drodze, kto wie! Stale szukam dobrych ludzi na trasie, którzy będą chcieli udzielić mi schronienia na noc. Wystarczy kawałek podłogi lub miejsce, żeby postawić namiot i dostęp do wody. Jeżeli chcesz potowarzyszyć mi w podróży w wybranych krajach (daty powyżej) - powiedz mi o tym. Jeżeli znajdziesz chwilę czasu, żeby pokazać mi swoje miasto - daj znać! Nasze zdjęcie do Internetu to mus!

[EN] Maybe you want to see the flag with your brand on the top of the world? Or maybe with PayPal and 5$ you can help me raise funds for the next adventure.

[PL] Może chcesz zobaczyć flagę z twoją marką na dachu świata? A może masz konto PayPal i 5$ i możesz mi pomóc w zbieraniu funduszy na kolejną przygodę.

Facebook · Google+ · VK · Twitter · Instagram · YouTube · ASK.fm
Copyright © 2018 kosmopolack.life. All rights reserved.