News

Aktualności

Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

The view surrounding Almaty is magic. Several days ago I was on the other side of these mountains in Cholpon Ata at Issyk Kul lake in Kyrgyzstan (70 km in the straight line) 🇰🇿 Widok okalający Almaty jest magiczny. Kilka dni temu byłem po drugiej stronie tych gór w Cholpon Ata nad jeziorem Issyk Kul w Kirgistanie (70 km w linii prostej) 🇰🇿

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Almaty from above - Kok Tobe 🇰🇿 Almaty z góry - Kok Tobe 🇰🇿 — Products shown: GEOBIKE X-ROAD 2.0.

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

The rider - one more incredible installation ... also made from parts of cars and motorcycles🤘🏻Jeździec - jeszcze jedna niesamowita instalacja ... równiż zrobiona z części samochodów i motorów 🤘🏻 — Products shown: CASIO G-SHOCK MUDMASTER.

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Stopping a raging bull - a training before the one in New York 🤘🏻 These sculptures are awesome. Something for those who love motor sports - just look closer 😍 Zatrzymanie wściekłego byka - trening przed tym z Nowego Jorku 🤘🏻 Te rzeźby są niesamowite. Coś dla tych, którzy kochają sporty motorowe - przypatrzcie się bliżej 😍 — Products shown: CASIO G-SHOCK MUDMASTER and GEOBIKE X-ROAD 2.0.

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Welcome to Almaty. The first sightseeing trip is behind me 🇰🇿 Witamy w Ałmatach. Pierwsza wycieczka krajoznawcza za mną 🇰🇿 — Products shown: GEOBIKE X-ROAD 2.0 and CASIO G-SHOCK MUDMASTER.

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

The road from Bishkek to Almaty was pretty nice as long as I was able to see the landscape 😂 Droga z Biszkeku do Almaty była całkiem fajna tak długo jak byłem w stanie widzeć krajobraz 😂 — Products shown: GEOBIKE X-ROAD 2.0.

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

After the post below I decided to continue riding through the night. I arrived to Almaty at 4 in the morning which meant 21 hours on a bicycle, 240 kilometers ... but I was sleeping in bed! 🤘🏻 The next day I tried to walk but it was hard - I looked like a very relaxed rapper or Sponge Bob 😂 Next two days I spent on servicing the bicycle before Himalaya, getting a plane ticket and a visa. It wasn’t cheap but at least quick. On 23rd I’m in India and we’re opening the next chapter of my journey 🇮🇳 Po poście niżej zdecydowałem się kontynuować jazdę nocą. Dojechałem do Almaty o 4 nad ranem co oznaczało 21 godzin na rowerze, 240 kilometrów ... ale spałem w łóżku! 🤘🏻 Następnego dnia próbowałem chodzić ale było ciężko - wyglądałem jak bardzo zrelaksowany raper albo Sponge Bob 😂 Dwa kolejne dni spędziłem na serwisowaniu roweru przed Himalajami, załatwianiu biletów i wizy. Nie było tanio ale przynajmniej szybko. 23-go jestem w Indiach i otwieram kolejny rozdział mojej wyprawy 🇮🇳

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Riding at night is not fun anymore - it’s freaking cold. 120 km left to Almaty so see you there tomorrow! 🇰🇿 Jazda w nocy przestała być fajna - jest cholernie zimno. Zostało 120 km do Almaty więc widzimy się tam jutro! 🇰🇿

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Welcome back to beautiful Kazakhstan! 🇰🇿 By the way - what do you do when you are left with 364 soms on the last day in Kyrgyzstan? You go to „Salon Krasoty”, buy two Colas and one Mars and it is exactly 364 soms 🤘🏻 The sheep was left behind 😜 Witamy ponownie w pięknym Kazachstanie! 🇰🇿 Na marginesie - co robisz gdy zostają ci 362 somy w ostatnim dniu w Kirgistanie? Idziesz do „Salonu Krasoty”, kupujesz dwie Cole i Marsa i to dokładnie 362 somy 🤘🏻 Owca została z tyłu 😜 — Products shown: GEOBIKE X-ROAD 2.0 and CASIO G-SHOCK MUDMASTER.

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

There are names that just shouldn’t be translated because they may sound funny for example in English. Would you like to go to „no-gay-bay”? My logic tells me that there has to be a lake, right? 😂 Są nazwy, które po prostu nie powinny być tłumaczone, bo mogą brzmieć śmiesznie na przykład po angielsku. Masz ochotę pojechać do „no-gay-bay”? Logika podpowiada mi, że tam musi być jezioro, nie? 😂

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

There are names that just shouldn’t be translated because they may sound funny for example in English. Would you like to go to „no-gay-bay”? My logic tells me that there has to be a lake out there, right? 😂 Są nazwy, które po prostu nie powinny być tłumaczone, bo mogą brzmieć śmiesznie na przykład po angielsku. Masz ochotę pojechać do „no-gay-bay”? Logika podpowiada mi, że tam musi być jezioro, nie? 😂

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Geobike X-ROAD 2.0 is one of the strongest e-bicycles on the market considering both endurance and range on a battery. It has crossed with me 9 countries so far carrying my very heavy equipment on very bad roads sometimes and it is still riding! 🤘🏻 Geobike X-ROAD 2.0 to jeden z najmocniejszych e-rowerów na rynku biorąc pod uwagę wytrzymałość i zasięg na baterii. Przejechał ze mną już 9 krajów wioząc mój bardzo ciężki sprzęt czasem po bardzo złych drogach i nadal jedzie! 🤘🏻 www.geobike.eu — Products shown: GEOBIKE X-ROAD 2.0.

· More · Więcej


Partners

Partnerzy

[EN] Extreme adventures require the most reliable company and almost everythingproof equipment. Are you going somewhere? Check offer of my partners. For this trip I have invited those whom I consider the best of the best on the market.

[PL] Ekstremalne przygody wymagają najbardziej niezawodnego towarzystwa i niemal wszystkoodpornego sprzętu. Wybierasz się gdzieś? Sprawdź ofertę moich partnerów. Do tej podróży zaprosiłem tych, których uważam za najlepszych z najlepszych na rynku.

www.poland.pl
[EN] Thanks to the cooperation with Marketing Office of the you will hear from me from time to time on the main polish web site - www.poland.pl!
[PL] Dzięki współpracy z Biurem Marketingu Ministerstwa Spraw Zagranicznych usłyszysz o mnie od czasu do czasu na głównej polskiej stronie - www.poland.pl!
www.gshock.com
[EN] The time on the way is measured by the only everythingproof watch brand - . Pick one for your adventure - on the land, out at sea, in the sky!
[PL] Czas na trasie jest mierzony przez jedyną wszystkoodporną markę zegarków - G-Shock. Zabierz jeden na swoją przygodę - na lądzie, na morzu, w powietrzu!
www.geobike.eu
[EN] The first electric bicycle to make a 50000 kilometers journey around the world - . I do really like these models - , and . What do you think?
[PL] Pierwszy elektryczny rower w 50000 kilometrowej podróży dookoła świata - polski rower. Bardzo podobają mi się te modele - , i . Co ty na to?
www.redbull.com
[EN] The absolute master class as far as a support of sport activities is concerned. gives you wings!
[PL] Absolutnie mistrzowska klasa we wspieraniu aktywności sportowych. Red Bull doda ci skrzydeł!

Photos

Zdjęcia

Videos

Filmy

Video #521966638158488
21.10.2017 11:23

Alone around the world on a bicycle 🚲 Ukraine, Moldova, Romania, Bulgaria, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan and Kyrgyzstan almost behind me - 7000 kilometers on a bicycle (without ferries and a train)! Time for the next chapter - on Monday see you in India! 🇮🇳 Follow me! 🤘🏻 Samotnie rowerem dookoła świata 🚲 Ukraina, Mołdawia, Rumunia, Bułgaria, Gruzja, Azerbejdżan, Kazachstan i Kirgistan prawie za mną - 7000 kilometrów na rowerze (bez promów i pociągu)! Czas na kolejny rozdział - w poniedziałek widzimy się w Indiach! 🇮🇳 http://kosmopolack.life

Time to go down
11.10.2017 20:10

Like in Switzerland ... but much cheaper. Time to go down 😬 Jak w Szwajcarii ... tylko sporo taniej. Czas zejść na dół 😬

Events

Wydarzenia

Hints

Wskazówki

 1. General information about the countries you will visit, about their history, culture can be found in Wikipedia - it is a very convenient source of knowledge.
 2. Technical issues, information about visas, warnings can be found on pages of diplomatic missions in you country - a very useful site in Poland is Polak za granicą run by the Ministry of Foreign Affairs.
 3. To avoid suprises get an insurance. I could not find a satisfactory one in Poland - all were expensive and sums were rather funny. Visit World Nomads or Seven Corners if you want something serious!
 4. To check mobile networks availability on your way visit OpenSignal.
 5. WiFi Map application will help you find free hotspots around the globe.
 6. Before you go check prices in your destination - Numbeo will help you with it. If you like numbers, you may also check NationMaster.
 7. You will find almost every route in Google Maps or Google Earth.
 8. Set up an account on Couchsurfing if you would like to hang out with people from all over the world who may sometimes help you on your way.
 9. If you need an inexpensive place to stay for the night - visit hostelworld.com, hostelbookers.com, hostels.com or gomio.com.
 10. If you travel from one country to another it is good to check other connections than flights. Travelling by ferries made my transportation costs 80% cheaper than a plane on some parts of this trip.
 11. If you travel with a bicycle or any other sport equipment - visit this page!
 12. If you travel with a compass mind the magnetic declination.
 13. On Language Learning page you will find useful words and phrases in every language.
 14. If you are interested in fauna and flora of the concerned region - I recommend such pages as Map of Life, The Animal Files or WWF.
 15. Sometimes it is good to check the global map of wind, weather and ocean conditions.
 16. If you want to see my country - one of the safest holiday destinantions (according to express.co.uk) and the safest one in the whole EU for women (according to www.liberation.fr) - do not think twice!
 1. Ogólne informacje o krajach do których się wybierasz, o ich historii, kulturze znajdziesz w Wikipedii - to bardzo wygodne źródło wiedzy.
 2. Sprawy techniczne, informacje o wizach, ostrzeżenia znajdziesz na stronach placówek dyplomatycznych w swoim kraju - w Polsce bardzo użyteczną strona jest Polak za granicą prowadzona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 3. By uniknąć niespodzianek kup ubezpieczenie. Nie znalazłem satysfakcjonującego w Polsce - wszystkie drogie, a sumy raczej śmieszne. Zerknij na World Nomads lub Seven Corners jak potrzebujesz czegoś na poważnie!
 4. W celu sprawdzenia dostępności sieci komórkowych po drodze zajrzyj na OpenSignal.
 5. Aplikacja WiFi Map pomoże Ci znaleźć darmowe hotspoty na całym świecie.
 6. Zanim pojedziesz sprawdź ceny w miejscu do którego się wybierasz - Numbeo ci w tym pomoże. Jak lubisz cyferki, możesz też zajrzeć na NationMaster.
 7. Prawie każdą trasę znajdziesz w Mapach Google lub Google Earth.
 8. Załóż konto na Couchsurfing gdy chcesz spotykać ludzi z całego świata, którzy czasem mogą pomóc Ci po drodze.
 9. Jeżeli potrzebujesz niedrogiego miejsca by zatrzymać się na noc - odwiedź hostelworld.com, hostelbookers.com, hostels.com lub gomio.com.
 10. Jeżeli przemieszczasz się między krajami, dobrze jest sprawdzić połączenia inne niż lotnicze. Przeprawy promowe są o 80% tańsze na niektórych odcinkach mojej trasy niż samolot.
 11. Jeżeli podróżujesz z rowerem lub z innym sportowym sprzętem - odwiedź tę stronę!
 12. Jeżeli podróżujesz z kompasem miej na uwadze deklinację magnetyczną.
 13. Na stronie Language Learning znajdziesz przydatne słówka i zwroty w każdym języku.
 14. Jeżeli interesuje cię fauna i flora danego regionu - polecam takie strony jak Map of Life, The Animal Files lub WWF.
 15. Czasem dobrze jest zerknąć na globalną mapę wiatów, pogody i stanu oceanów.
 16. Jeżeli chcesz zobaczyć mój kraj - jedną z najbardziej bezpiecznych wakacyjnych destynacji (według express.co.uk) i najbezpieczniejszy kraj dla kobiet w całej UE (według www.liberation.fr) - nie zastanawiaj się długo!

If you would like to see any of places on my way, check the route or turn on a large map and click the information icon (i) on each country that I am going through - there you will find selected hotels where you can stop with a direct link to their booking page.

Jeżeli chcesz zobaczyć któreś z miejsc na mojej drodze, przejrzyj trasę lub włącz dużą mapę i kliknij ikonkę informacji (i) na każdym kraju przez który jadę - znajdziesz tam wybrane hotele, w których możesz się zatrzymać z bezpośrednim linkiem do ich strony z rezerwacjami.

Follow me!

Śledź mnie!

Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore.
Nie odkryjesz nowych oceanów jeżeli nie znajdziesz odwagi, by stracić z oczu ląd.
— Andre Gide —

The Route

Trasa

Bulgaria
Azerbaijan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
India
Nepal
India
Bangladesh
India
Thailand
Cambodia
Indonesia
Australia
South Korea
United States
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Argentina
Portugal
Switzerland
Czech Republic

The Map

Mapa

[EN] Do not hesitate to add me as a friend if you want to. You will find me on Facebook, LinkedIn or VK. Maybe we will meet on the way, who knows! I am constantly looking for good people along the way, who would want to give me a shelter for the night. A piece of a floor or a place to put a tent and an access to water is enough. If you would like to accompany me during my travel in selected countries (dates above) - tell me about it. If you would find some time to show me your town - let me know! Our photo to the Internet is a must!

[PL] Jak chcesz mnie dodać do znajomych, nie wahaj się. Znajdziesz mnie w sieciach Facebook, LinkedIn lub VK. Może spotkamy się po drodze, kto wie! Stale szukam dobrych ludzi na trasie, którzy będą chcieli udzielić mi schronienia na noc. Wystarczy kawałek podłogi lub miejsce, żeby postawić namiot i dostęp do wody. Jeżeli chcesz potowarzyszyć mi w podróży w wybranych krajach (daty powyżej) - powiedz mi o tym. Jeżeli znajdziesz chwilę czasu, żeby pokazać mi swoje miasto - daj znać! Nasze zdjęcie do Internetu to mus!

[EN] Maybe you want to see the flag with your brand on the top of the world? Or maybe with PayPal and 5$ you can help me raise funds for the next adventure.

[PL] Może chcesz zobaczyć flagę z twoją marką na dachu świata? A może masz konto PayPal i 5$ i możesz mi pomóc w zbieraniu funduszy na kolejną przygodę.

Facebook · Google+ · VK · Twitter · Instagram · YouTube · ASK.fm
Copyright © 2017 kosmopolack.life. All rights reserved.